Stel Menus in in het Admin Paneel

Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden maken we graag heldere afspraken over het oefenen bij Turbotrainer.

 

 1. DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

 

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van Turbotrainer.nl;

 

Dienst(en):

De dienst(en) en/of product(en) zoals nader aangeduid in de tussen Turbotrainer.nl en Eindgebruiker gesloten Overeenkomst;

 

Overeenkomst:

De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Turbotrainer.nl (een) Dienst(en) aan Eindgebruiker ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

 

Overmacht:

Elke van de wil van Turbotrainer.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Turbotrainer.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Turbotrainer.nl.

 

Toegangscode:

Een door Turbotrainer.nl aan Eindgebruiker toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de Eindgebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

 

Site:

De internetsite van Turbotrainer.nl, te bereiken via de domeinnaam www.turbotrainer.nl, alsmede alle andere internetsites van www.turbotrainer.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

 

Eindgebruiker:

Iedere (rechts)persoon die met Turbotrainer.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

 

 

 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Turbotrainer.nl is een handelsnaam van A.R. Engelkes,

handelend onder de naam/namen

 

: Turbotrainer
Email: : info@turbotrainer.nl
KvK-nummer : 27338103
 1. ALGEMEEN
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Turbotrainer.nl en Eindgebruiker. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Eindgebruiker gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Turbotrainer.nl zijn bevestigd.
 • De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door Turbotrainer.nl van de ontvangst van de aanmelding door de Eindgebruiker, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door Turbotrainer.nl. Wanneer Eindgebruiker met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Turbotrainer.nl aan Eindgebruiker is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Eindgebruiker dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Turbotrainer.nl wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Eindgebruiker in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.
 • Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Turbotrainer.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Turbotrainer.nl is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
 • De Site kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Turbotrainer.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De Site kan bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Turbotrainer.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Turbotrainer.nl of derden.
 • In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Eindgebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

 

 

 1. GEBRUIK TOEGANGSCODE, ACCOUNT EN DIENSTEN
 • nl zal er naar streven om uiterlijk binnen één werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Eindgebruiker één of meer Toegangscodes te verschaffen.
 • Voor zover het instemmen met en de van toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door de Eindgebruiker nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de Toegangscode door (werknemers van) Eindgebruiker automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Eindgebruiker in.
 • Eindgebruiker is slechts gerechtigd de door Turbotrainer.nl toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben om de betreffende training en/of toets te volgen. Eindgebruiker is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Turbotrainer.nl dient Eindgebruiker Turbotrainer.nl op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.
 • Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van Eindgebruiker en/of de interne organisatie van de Eindgebruiker zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Eindgebruiker, die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van trainingen en toetsen van Eindgebruiker.
 • Om gebruik te kunnen maken van Turbotrainer.nl, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Turbotrainer.nl kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
 • Eindgebruiker staat er voor in dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de toets en trainingactiviteiten van Eindgebruiker zullen gebruiken.
 • Je staat er jegens Turbotrainer.nl voor in dat de informatie die je aan Turbotrainer.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hieronder de pricacyverklaring.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Turbotrainer.nl met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
 • nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst op Eindgebruiker te verhalen.

 

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN
 • In het geval communicatie tussenTurbotrainer.nl en Eindgebruiker geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Turbotrainer.nl is jegens Eindgebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 • Eindgebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot Turbotrainer.nl.

 

 1. PRIJS EN BETALING
 • De overeengekomen prijs zal bij aanvang van de Overeenkomst aan Eindgebruiker gefactureerd worden.
 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen de facturen door Eindgebruiker overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
 • Indien Eindgebruiker niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 • Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de Eindgebruiker.
 • De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Turbotrainer.nl. Turbotrainer.nl behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Turbotrainer.nl in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.
 • nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Turbotrainer.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

 

 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER
 • Het (elektronisch) verkeer tussen Eindgebruiker en Turbotrainer.nl geschiedt voor eigen rekening en risico van de Eindgebruiker.
 • Eindgebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Eindgebruiker verwacht mag worden.
 • Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Eindgebruiker de beschikking heeft over persoonsgegevens. Eindgebruiker zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
 • Eindgebruiker onthoudt zich er van Turbotrainer.nl of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van Turbotrainer.nl of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Turbotrainer.nl of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Eindgebruiker op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
 • Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Eindgebruiker zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de Site en de gegevens waartoe door middel van de Dienst(en) of de Site toegang verkregen kan worden. Indien Turbotrainer.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Eindgebruiker, dan is de Eindgebruiker aan Turbotrainer.nl zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000 (zegge: tienduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is Turbotrainer.nl gerechtigd om de Overeenkomst met Eindgebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Eindgebruiker aan Turbotrainer.nl verschuldigde schadevergoeding.
 • Eindgebruiker heeft het recht op de ‘100% Slaaggarantie’ bij gebruik van een proefexamen. Indien eindgebruiker niet geslaagd is voor het eindexamen dan heeft eindgebruiker recht op gratis toegang tot de examenbundel totdat eindgebruiker is geslaagd. Voorwaarde is wel dat gebruiker aantoont dat hij/zij ook daadwerkelijk gezakt is.
 • Wet Kopen op afstand: Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de Eindgebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product en/of dienst door de consument.

 

 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN TURBOTRAINER.NL
 • nl verschaft Eindgebruiker toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Eindgebruiker van de overeengekomen prijs.
 • Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Turbotrainer.nl de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. Turbotrainer.nl zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
 • nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst(en).
 • nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Eindgebruiker. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Eindgebruiker en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Eindgebruiker slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Eindgebruiker gedurende de storing geen toegang toe had.
 • nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Eindgebruiker toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Turbotrainer.nl Eindgebruiker over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN TURBOTRAINER.NL; VRIJWARING
 • nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • De totale aansprakelijkheid van Turbotrainer.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten die Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van Turbotrainer.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Eindgebruiker de overeenkomst heeft ontbonden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De aansprakelijkheid van Turbotrainer.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien Turbotrainer.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Turbotrainer.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Turbotrainer.nl in staat is adequaat te reageren.
 • nl aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • nl aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Site en/of de Dienst(en) van Turbotrainer.nl. Eindgebruiker vrijwaart Turbotrainer.nl voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Eindgebruiker van de Site en de Dienst(en) van Turbotrainer.nl in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Turbotrainer.nl meldt.

 

 1. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM
 • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Site en alle door Turbotrainer.nl ontwikkelde en/of door Turbotrainer.nl aan Eindgebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten via een exclusieve gebruikerslicentie uitsluitend bij Turbotrainer.nl. Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Eindgebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

 

 1. OVERMACHT
 • nl is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
 • Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
 • Indien Turbotrainer.nl bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Turbotrainer.nl bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Eindgebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

 

 1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 • Proefexamen: De Overeenkomst tussen Eindgebruiker en Turbotrainer.nl heeft een duur van 30 dagen en kan in het kader van de Slagingsgarantie verlengd worden op verzoek van de Eindgebruiker indien de Eindgebruiker het examen niet heeft behaald.
 • Gratis Proefexamenvragen: Aan het gebruik van een Gratis Proefexamen kunnen geen rechten worden ontleent.

 

 1. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 • nl kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Eindgebruiker – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Eindgebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Turbotrainer.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Indien Eindgebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Turbotrainer.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Turbotrainer.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Mocht de overeenkomst tussentijds, binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, worden beindigd dan heeft de Eindgebruiker recht op restitutie van het betaalde bedrag. Dit bedrag wordt teruggestort binnen 20 werkdagen nadat Eindgebruiker hierom gevraagd heeft.

 

 1. GEHEIMHOUDING
 • Eindgebruiker verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van Turbotrainer.nl waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.
 • De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.
 • nl en alle medewerkers verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens van Eindgebruiker en zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij via wetgevingen hierom wordt gevraagd.

 

 1. OVERIG
 • Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Turbotrainer.nl en Eindgebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Turbotrainer.nl.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Op de Overeenkomst tussen Turbotrainer.nl en Eindgebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Eindgebruiker.
 • Alle aanspraken van Eindgebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

 

 1. GESCHILLEN/KLACHTENPROCEDURE
 • In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.
 • Op uw klacht worden binnen 48 uur gereageerd.
 • Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • nl streeft ernaar om uw klacht binnen 2 weken na melding uw klacht afgerond te hebben, mits de klacht meer onderzoek behoeft. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld binnen 2 werkdagen.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en opgeslagen gedurende maximaal 1 jaar na melding.
 • Alle geschillen tussen Turbotrainer.nl en Eindgebruiker zullen indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Indien er een uitspraak door de rechtbank wordt gedaan, dan zal Turbotrainer.nl zich daaraan conformeren, en als zodanig de kwestie afhandelen.

 

 

 

Privacy Verklaring

Als bezoeker en gebruiker van Turbotrainer.nl wil je op de hoogte zijn van hoe we persoonlijke gegevens gebruiken en behandelen. Met je aanmelding bij Turbotrainer.nl geef je aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard. Het contact dat je als cursist met ons hebt, verloopt voornamelijk via internet, per e-mail of per telefoon.

Turbotrainer.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat we je privacy zeer serieus nemen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens

Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang. De persoonsregistratie van Turbotrainer.nl is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te ’s-Gravenhage. Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Turbotrainer.nl is een initiatief van A.R. Engelkes. De persoonsregistratie van A.R. Engelkes staat ingeschreven bij het CBP onder meldingsnummer: ….. .

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Turbotrainer.nl te vallen. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Turbotrainer.nl zonder je toestemming. Turbotrainer.nl gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van service en/of om je te informeren over andere producten en diensten van Turbotrainer.nl of haar (commerciële) partners indien je daarop prijs stelt. Hierbij tracht Turbotrainer.nl rekening te houden met je voorkeuren. Als je geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Turbotrainer.nl of haar partners, dan kun je dit aangeven bij je registratie voor de website van Turbotrainer.nl.

Beveiliging gegevens

Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Turbotrainer.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klik gedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik cookies

Turbotrainer.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt het accepteren van cookies in je browser uitzetten. Een gebruiker van deze dienstverlening via internet die geen cookies accepteert van het domein www.Turbotrainer.nl heeft slechts beperkte toegang tot deze site.

Links en cookies van andere partijen

Op de site van Turbotrainer.nl staan hyperlinks naar andere websites. Turbotrainer.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar www.Turbotrainer.nl verwijst.

Wijzigingen

Turbotrainer.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de het privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Vragen

Als je nog vragen hebt over het privacybeleid van Turbotrainer.nl, dan kun je contact opnemen via info@turbotrainer.nl.